Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató Kurucz István egyéni vállalkozó (továbbiakban úgyis mint Vállalkozó vagy Adatkezelő) vendégei, ügyfelei, üzletfelei, valamint a vele üzleti kapcsolatba kerülő személyek számára nyújt tájékoztatást arról, hogy a Vállalkozó miként kezeli az érintettek – azaz az Ön - személyes adatait. 

A tájékoztatóban az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit követtük elsősorban. Jelen dokumentumban - ha külön nem jelöljük -, akkor a „GDPR” rendeletre, mint Európai Uniós legfelsőbb jogforrásra hivatkozunk.
Alapvető fogalmak
Adatkezelő: Kurucz István egyéni vállalkozó, aki az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy érintett – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, jelen adatvédelmi tájékoztató vonatkozásában az Adatkezelő valamennyi ügyfele, partnere, az Adatkezelővel elektronikus, postai vagy egyéb úton kapcsolatba lévő természetes és jogi személyek. Tájékoztatónkban ez Önre vonatkozik.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adatkezelő
Kurucz István egyéni vállalkozó 
(7900 Szigetvár, Vár utca 5., Nyilvántartási szám: 52268980, Adószám: 68799418-1-22, Telefonszám: +36-30/663-1549, e-mail: kurucz.istvan0@gmail.com).
Az Érintettek jogai
A személyes adatokkal kapcsolatosan az érintettet megillető jogokat az Info tv. II/A. fejezete, valamint a GDPR rendelet (59)-(68) pontjai és III. fejezete is részletesen tárgyalja, melyeket a Vállalkozó maradéktalanul biztosít, gyakorlásukat elősegíti az Érintettek számára.
 - Előzetes tájékozódáshoz való jog: melyet többek között jelen tájékoztató útján is biztosítunk.
A hozzáféréshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az Érintett kérelmére személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat rendelkezésére bocsátjuk.
- Helyesbítéshez való jog: az Érintett kérelmére személyes adatait javítjuk, helyesbítjük, kiegészítjük.
- Adatkezelés korlátozásához való jog: az Érintett kérelmére személyes adatai kezelését korlátozzuk (azokon a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet nem végzünk), különösen, ha vitatja az adatok pontosságát, akkor a tisztázásig; vagy ha az adatkezelés jogellenes, de az Érintett zárolást kér; vagy ha jogi igénye előterjesztése érdekében kéri ezt; vagy amennyiben tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor a jogos érdek megállapításáig.
- Törléshez való jog: az Érintett kérelmére személyes adatai törlését akkor kötelességünk indokolatlan késedelem nélkül megtenni, ha a célhoz a személyes adatokra már nincs szükség; vagy ha a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen (azaz jogos érdekből történő adatkezelés esetében), és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy ha jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a törlés; vagy 16 éven aluli kiskorú számára kínált szolgáltatás, szülői beleegyezés esetében.
- Érintett törlési kérelme esetében amennyiben azt jogos érdek vagy jogszabályi előírás vagy bármely egyéb ok nem teszi lehetővé, úgy amennyiben lehetséges, a törlés helyett zárolást ajánlunk fel.
- Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben annak jogalapja jogos érdek (adatkezelő vagy harmadik fél részéről).
- Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Az önkéntes hozzájárulás jogalapján kezelt adatok kezeléshez való hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja. A visszavonás nem befolyásolja az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.
Az Érintettek jogainak gyakorlása elősegítése érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket teszünk. Az érintett jogainak gyakorlását ingyenesen biztosítjuk, kivéve, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, ilyenkor észszerű összegű díjat számíthatunk fel (1.500 Ft / oldal), vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.
Kérhetjük a benyújtó személyazonosságának hitelt érdemlő módon történő igazolását, ha megalapozottan feltételezhető, hogy a kérelmet benyújtó személy nem az érintett.
Az Érintett által benyújtott kérelmet a legrövidebb idő alatt teljesítjük, de legfeljebb 25 napon belül elbíráljuk, és a döntésről az Érintettet írásban (vagy ha elektronikus úton nyújtották be, akkor elektronikus úton) értesítjük. Ez a határidő indokolt, bonyolult esetben 2 hónappal meghosszabbítható, az érintett ez irányú 25 napon belüli értesítése mellett, az ok megjelölésével.
Jogorvoslati tájékoztatás
Személyes adati kezelésével kapcsolatos kéréseivel, panaszával kérjük, forduljon bizalommal közvetlenül a Vállalkozóhoz, fent jelölt elérhetőségeiken: adatkezelési politikánk, hogy partnereinkkel együttműködve, érdeküket maximálisan szem előtt tartva, közös megoldást keressünk.
Amennyiben intézkedésünkkel elégedetlen lenne, úgy panasszal fordulhat az alábbi hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 1 391 1400; Fax: +36 1 391 1410;
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. Továbbá Ön személyes adatai védelméhez való jogait polgári bíróság – választása szerint a lakóhelye vagy ennek híján tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék – előtt érvényesítheti.
Az adatkezelés biztonsága
Az Adatkezelő– a GDPR 5. cikk (1) bek. f.) pontjában, valamint 25. cikkében foglaltakkal összhangban – gondoskodik az érintettek által rendelkezésre bocsátott adatok biztonságos tárolásáról. Az adatok kezelése során olyan technikai és szervezési intézkedéseket, valamint eljárási szabályokat alkalmazunk, amelyek biztosítják a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférésnek, az adatok jogellenes megváltoztatásának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy megsemmisülésének elkerülését, így alkalmasak a GDPR, az Info tv. valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényesítésére.
Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetére
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Esetleges adatvédelmi incidens esetén – a jogszabályokkal összhangban - mindent megteszünk a hatás mérséklésére, és intézkedéseket teszünk ennek jövőbeli elkerülésére. Ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, akkor az Érintetteket haladéktalanul értesítjük. Szükség esetén értesítjük a hatóságot. Az incidensekről nyilvántartást vezetünk.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
Nem végzünk automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotással járó adatkezelést.
Adatfeldolgozóink
Adatfeldolgozó partnerrel nem rendelkezünk.
Adattovábbítás
Személyes adatait csak jogszabály adta jogalappal, a célhoz kötöttség elvének betartásával és maximális adattakarékosság mellett továbbítjuk harmadik félnek. Személyes adatait továbbítjuk a jogszabályokban rögzítettek szerint a hatóságok felé; minden további jogszabály megszabta esetben és hatósági ellenőrzéskor; vagy jogos érdekünk érvényesítése érdekében (pld. jogásznak, ügyvédnek).

A legjellemzőbbek ezen adattovábbítások közül:
A kiállított számlák adatait továbbítjuk a NAV felé.
A vendégkönyv adatait a helyi idegenforgalmi adó bevallása érdekében közöljük a helyi önkormányzat szerveivel, továbbá a Magyar Turisztikai Ügynökség felé vendégeink egyes adatait név nélkül fel kell töltenünk a https://vendegem.hu oldalra (neme, állampolgársága, születési helye és ideje, lakóhelyének irányítószáma).

Bizonyos szolgáltatások igénybevétele szükségessé teszi egyes személyes adatai megosztását külső adatkezelőkkel (pld. internet / telekommunikációs szolgáltatói, posta, pénzintézet). Ezen adatkezelők teljes felelősséggel tartoznak saját adatkezelésükért, mi pedig az adatokat csak az adott célra korlátozva továbbítjuk, tesszük megismerhetővé. Állandó szolgáltató partnereink:
Internet szolgáltató: Magyar Telekom Nyrt. – 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Telekommunikációs szolgáltató: Vodafone Magyarország Zrt. - 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
Domain szolgáltató (var5.hu): DotRoll Kft. - 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5
Számlavezető bank: OTP Bank Zrt. - 1051 Budapest, Nádor utca 16.
Postai szolgáltatónk: Magyar Posta Zrt. - 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.,
A Google gmail levelezőrendszerét használjuk.

Amennyiben Ön más szállásközvetítő oldalon keresztül foglal apartmanunkban (pld. Booking.com oldalon), úgy ezen oldalak üzemeltetői felé is továbbíthatunk minimális mértékben adatokat az általuk közvetített szolgáltatás megvalósulásának elszámolása érdekében (például arról, hogy a szállás ellenértéke kifizetésre került-e).

Működésünket egyes szervek ellenőrizhetik (pld. ÁNTSZ, Fogyasztóvédelem), és bár általában e szervek felé nem továbbítunk személyes adatokat, ugyanakkor nem zárható ki, hogy egyes ügyek és eljárások, vizsgálatok során célhoz kötötten és a jogszabályokban foglaltak szerint nem válunk kötelessé személyes adatok továbbítására.

Pályázati vagy támogatott forrásból megvalósuló beruházás esetében a Támogató, irányító hatóság, valamint a jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban meghatározott szervek felé továbbíthatunk adatokat, akik ellenőrzési joggal rendelkeznek.

Amennyiben az Érintett harmadik fél adatát közli felénk, megadja számunkra, úgy az adatok pontosságáért az Érintett felel, csakúgy mint azért, hogy az adatok átadására, közlésére, feltárására a harmadik féltől (pld. családtag, hozzátartozó) felhatalmazással rendelkezik.

Külföldre szisztematikusan nem továbbítunk személyes adatokat.
A személyes adatok kezelésének részletei
1/10. A Var5 Apartman vendégei személyes adatainak kezelése:
Érintettek és személyes adatok kategóriái:
A szállást foglaló: neve, címe, telefonszáma és / vagy e-mail címe; a foglalással összefüggő adatok (különösen a foglalás dátuma); minden olyan további adat, melyet a foglaláskor magáról vagy harmadik félről közöl
A vendégek vendégkönyvbe kerülő adatai: neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma vagy útlevélszáma, állampolgársága, aláírása; a tartózkodással összefüggő adatok: tartózkodás helye, dátuma, időtartama
Számlafizető: neve, címe, bankszámla-száma (önkéntes adat, számláról történő fizetés esetében), egyéni vállalkozó esetében adószáma, számlán megjelenő minden egyéb adat
Az adatkezelés célja:
Szállásadás szolgáltatás nyújtása, az erre irányuló szerződés előkészítése, megkötése, teljesítése, megszűntetése; kötelezettségek vállalása és jogosultságok érvényesítése; vendégek kiszolgálása, számlaadás, reklamációkezelés.
Pályázatban vállalt kötelezettség, elszámolás, beszámolás.
Az adatkezelés jogalapjai:
Szerződés előkészítése, teljesítése – 6. cikk (1)b
Jogszabály - 6. cikk (1) c (elsősorban adójogszabályok, számviteli törvény)
Érintett hozzájárulása – 6. cikk (1)a (elsősorban a hozzájárulása jogalapján kezelt adatok a kapcsolattartási adatok, bankszámla-adat)
Az adatok forrása – az érintettől származó adat esetében azt szükséges-e megadni a szerződéshez:
Az adatok az érintettektől származnak: az adatok megadása nélkül szállás-szolgáltatás nem nyújtható. Az önkéntesen megadandó kapcsolattartási és bankszámlaszám adat megadása nem kötelező, viszont ezek megkönnyítik a kapcsolattartást illetve az ellenérték rendezését.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésére előirányzott határidők:
A számviteli bizonylatok (ilyenek a szerződések, számlák, és minden, az elszámolást alátámasztó dokumentum) a hatályos jogszabályi háttér előírásainak megfelelően (számviteli törvény 169. §) a szerződés / számla teljesítését lezáró üzleti évet tartalmazó beszámoló benyújtási időpontja + 8 év időtartamig nem törölhetők, eddig őrizzük azokat.
A pályázati forrásból vásárolt eszközök szerződéseit, számláit a programzáró levél kiadásától számított 10 évig kötelesek vagyunk őrizni.
Számviteli bizonylatnak nem minősülő szerződéseit, egyéb kapcsolódó iratait a Ptk. jogérvényesítés lejártának határidejéig, azaz 5 évig kezelhetjük. A vendégkönyv adatait az év zárásakor a helyi önkormányzatnak átadjuk.
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a cél teljesüléséig (szerződés megszűnése) kezeljük adatait.
2/10. (Szerződéses) üzleti partnereink személyes adatainak kezelése:
Érintettek és személyes adatok kategóriái:
Szerződött / üzleti partnercégek / jogi személyek képviselői: neve; aláírása
Egyéni vállalkozó partnerek: természetes személyazonosító adatai, címe, nyilvántartási száma, adószáma, adóazonosító jele, bankszámla-száma (önkéntes adat, számlára történő fizetés esetében), kapcsolattartási adatai – telefonszám, e-mail cím (önkéntes adat), aláírása
Kapcsolattartók: neve, telefonszáma, e-mail címe (önkéntesen megadott adat), aláírásuk
Magánszemélyként / megbízási szerződéssel szerződött partnerek: természetes személyazonosító adatai (neve, születési neve, anyja neve, születési hely és idő), lakcíme, adóazonosító jele, bankszámla-száma (önkéntes adat, számlára történő fizetés esetében), kapcsolattartási adatai – telefonszám, e-mail cím (önkéntes adat), aláírása; egyéb jogszabály előírta adatai
Az adatkezelés célja:
Üzleti szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségek vállalása és jogosultságok érvényesítése:
Kapcsolattartás a partnerekkel, vevőkkel és beszállítókkal, üzletek létrehozásának elősegítése, kérdések megválaszolása, ajánlatkérés- és adás, szerződések megkötése, kezelése, teljesítése, a szerződéshez kapcsolódó ügyintézés, számlázás, reklamáció intézése.
Pályázatban vállalt kötelezettség, elszámolás, beszámolás.
Az adatkezelés jogalapjai:
Szerződés előkészítése, teljesítése – 6. cikk (1)b
Jogszabály - 6. cikk (1) c (elsősorban adójogszabályok, számviteli törvény)
Érintett hozzájárulása – 6. cikk (1)a (elsősorban a hozzájárulása jogalapján kezelt adatok a kapcsolattartási adatok, bankszámla-adat)
Az adatok forrása – az érintettől származó adat esetében azt szükséges-e megadni a szerződéshez:
Az adatok az érintettektől származnak: az adatok megadása nélkül szerződés nem köthető, üzleti viszony nem létesíthető. Az önkéntesen megadandó kapcsolattartási és bankszámlaszám adat megadása nem kötelező, viszont ezek megkönnyítik a kapcsolattartást illetve az érintettnek járó kifizetések teljesítését.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésére előirányzott határidők:
A számviteli bizonylatok (ilyenek a szerződések, számlák, és minden, az elszámolást alátámasztó dokumentum) a hatályos jogszabályi háttér előírásainak megfelelően (számviteli törvény 169. §) a szerződés / számla teljesítését lezáró üzleti évet tartalmazó beszámoló benyújtási időpontja + 8 év időtartamig nem törölhetők, eddig őrizzük azokat.
A pályázati forrásból vásárolt eszközök szerződéseit, számláit a programzáró levél kiadásától számított 10 évig kötelesek vagyunk őrizni.
Számviteli bizonylatnak nem minősülő szerződéseket, egyéb kapcsolódó iratokat a Ptk. jogérvényesítés lejártának határidejéig, azaz 5 évig kezeljük.
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a cél teljesüléséig (szerződés megszűnése) kezeljük adatait.
Honlapunk adatkezeléséről
Honlapunkon, a var5.hu oldalon keresztül vendégeinknek lehetősége nyílik az apartmanban szállás foglalására, mely adatkezelés részleteit fent az 1/10. pontban megtalálja. Honlapunkon sütiket (cookie-k) használunk, hogy jobb felhasználói élményt tudjunk biztosítani az oldal elemzése által. A sütiket böngészőjében maga tudja beállítani, törölni, vagy akár letiltani, ám ez kihatással lehet az oldal működésére. Erről bővebb tájékoztatás: Süti tájékoztató
A Tájékoztató hatálya
Jelen adatkezelési tájékoztató 2020. november 20. napjától visszavonásig hatályos.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató módosítására. A jelen adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR rendelet, valamint a magyar jog szabályai, így különösen az Info tv. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Minden jog fenntartva © Copyright 2020 Vár5 Apartman
envelope-o